สมาคมกีฬาแห่ง จ.สป. เข้าร่วมการทดสอบการใช้งานคู่มือการประเมินคณะกรรมการกีฬาจังหวัด

9/9/2016

 

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ ได้ทำหนังสือเรียนเชิญนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการทดสอบการใช้คู่มือการประเมินคณะกรรมการกีฬาจังหวัดร่วมกับบุคลากรของฝ่ายกีฬาภูมิภาค การกีฬาแห่งประเทศไทย บุคลากรของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ที่ปรึกษาจัดทำคู่มือการประเมินของคณะกรรมการกีฬาจังหวัด) ในวันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ

ในการนี้ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ ก็ได้ส่งคณะผู้บริหารเข้าร่วม  การทดสอบดังกล่าว จำนวน 4 ท่าน โดยมีนายวรพร อัศวเหม นายกสมาคมกีฬา / นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว เลขาธิการสมาคมกีฬา และคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬา อีก 2 ท่าน คือนายพีรพัฒน์ ถานิตย์ ในฐานะประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ และ นายสมเกียรติ ทองเหลือ ในฐานะประธานชมรมมวยอาชีพ จังหวัดสมุทรปราการ