เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จัดโครงการ TO BE NUMBER ONE

12/9/2013

เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จัดโครงการ TO BE NUMBER ONE นันทนาการต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ได้ถ่ายทอดพิษภัยยาเสพติดด้วยการวาดภาพ และเขียนเรียงความ ส่งประกวด
ที่ห้องกิจกรรมและห้องประชุม เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ นายลือกฤต เพชรบดี นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือ เดินทางเข้าเยี่ยมนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ เขียนเรียงความ ในข้อหัวพิษภัยของยาเสพติด ในโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE นันทนาการต้านยาเสพติด ที่เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จัดขึ้น
โดยโครงการดังกล่าวนายลือกฤต เพชรบดี นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือ เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวเป็นการเปิดเวทีให้กับเด็ก เยาวชน ได้แสดงออกถึงผลเสียของยาเสพติดด้วยภาพวาดและข้อความเรียงความ และยังเป็นการสนองพระราชดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ และส่งเสริมให้เยาวชน รวมถึงประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างจากยาเสพติดด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์ โดยการแข่งขันการวาดภาพ และเขียนเรียงความ ในปีนี้จะแบ่งออกเป็นตามระดับชั้นต่างๆ จากโรงเรียน 10 โรงเรียนในพื้นที่ ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา 1 - 3 4 - 6 และระดับมัธยมศึกษา ชั้น ม. 1 - 3 และชั้น ม. 4 - 6 โดยผู้ชนะเลิศแต่ละรายการจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 2,500 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,500 บาท และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท
// SOCIETY PLUS