กกท.เปิดรับสมัครนักกีฬาเข้ารับทุนฯ ปี59 (รอบที่ 2)

9/11/2016

 

ตามที่ กกท.เปิดรับสมัครนักกีฬา และบุคลากรกีฬา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับสูงกว่าปริญญาตรี ที่มีผลงานด้านการกีฬาเป็นที่ประจักษ์ และมีผลการเรียนดี เพื่อพิจารณามอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในรอบที่ 2

โดยนักกีฬา และบุคลากรกีฬา ที่มีความประสงค์ขอรับทุนต้องเตรียมเอกสารดังนี้
1.รูปถ่ายหน้าตรง สมชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
2.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับทุน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับทุน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ชุด
4.ใบรับรองผลการเรียนล่าสุด ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 1 ชุด
5.หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
6.หนังสือรับรองจากสมาคมฯ พร้อมผลการแข่งขันในระดับต่างๆ  (พร้อมสำเนาใบประกาศ)
7.แบบแสดงความคิดเห็นของสมาคมฯ
8.สำเนาหลักฐานอื่น เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
9.เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ทั้งนี้นักกีฬา และบุคลากรกีฬา สามารถติดขอรับเอกสารและยื่นแบบคำขอรับทุนได้ที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ หรือ งานกองทุนกีฬา กององค์กรและกองทุนกีฬา ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้ - จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559