ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้าง สองล้อทัวร์ปากน้ำ

20/1/2017

 

ตามประกาศ จังหวัดสมุทรปราการ เรื่องการสอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมปั่นจักรยาน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน กิจกรรม PAKNAM BIKE TOUR “สองล้อทัวร์ปากน้ำ” และเอกสารการสอบราคาจ้างเลขที่ ๐๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น

จ้างดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน กิจกรรม PAKNAM BIKE TOUR “สองล้อทัวร์ปากน้ำ” จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิดบวก ออกาไนซ์ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๙๔,๔๓๕- บาท ( หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อนสามสิบห้าบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง